Dla rodziców

ogłoszenia:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce informuje, że zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w roku szkolnym 2016/2017 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 październik 2016r.
- 2 listopad 2016r.
- 2 maj 2017r.
- 16 czerwiec 2017r.
- 22 czerwiec 2017r.

Szkoła organizuje w tych dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Wymagana jest pisemna informacja rodzica o udziale dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w w/w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Zobowiązuje się rodziców do przekazania powyższej informacji wychowawcy klasy co najmniej na 2 dni przed dniem wolnym.
Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z tym, że dziecko pozostaje pod opieką rodziców.

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik